Uppdrag

Nedan följer exempel på kunder och uppdrag som jag har arbetat med. Referenser finns givetvis för samtliga uppdrag.

Skolverket

– Stöd i utveckling av sätt som Skolverket kan följa huvudmäns kostnader för administration av statsbidrag. 2018.
– Framtagande av stödmaterial för huvudmannaskapet för yrkesprogrammens APL. 2016.
– Uppföljning av spetsutbildningar i gymnasieskolan. 2015.
– Utvärdering av kunskapskraven i “nya” läroplanerna. 2015.
– Utvärdering av handlednings- och coachningsinsatserna inom satsningen “Handledning för lärande”. 2014
– Utvärdering av Skolverkets genomförande av sitt ANDT-uppdrag. 2014
– Utvärdering av Skolverkets stöd till utveckling av ämnet idrott och hälsa. 2013.  
– Utvärdering och uppföljning av försöksverksamhet med spetsutbildningar i grundskolan. 2013 och 2014.
– Kartläggning av möjliga utgångar från yrkesintroduktionsprogrammet. 2013-2014
– Undersökning av förekomst och behov av stöd gällande handledarutbildning inom gymnasieskolans yrkesprogram och stöd i framtagande av stödinsatser. 2012-2013
– Processledare och med i framtagande av texter i nytt stödmaterial och artiklar om systematiskt kvalitetsarbetet i förskola och skola samt uppdatering av BRUK. 2011-2012
– Undersökning om orsaker till avbrott bland skolledare som gått det statliga rektorsporgammet. 2011
– Moderator för en konferens om kunskapsöversikten “Vad påverkar resultaten i svensk skola”. 2010

Stockholms Läns Landsting – Kulturförvaltningen

– Utvärdering av verksamheten hos distriktsorganisationer (ungdomsföreningar) som tar del av SLL:s stöd. 2018.
– Framtagande av skriften “Medborgerligt engagemang och föreningsstöd”. 2017.

Nordiska Ministerrådet

– Utvärdering av ” Ett lyft för nordisk barn- och ungdomslitteratur” (på uppdrag av programkontoret på Nordens hus i Reykjavik). 2017.
– Stöd i revidering av Strategi för nordiska kultursamarbetet. 2016.
– Ansvarig för förberedande process inför deltidsevaluering av Strategi för nordiska kultursamarbetet. 2016
– Stöd i framtagandet av mainstreamingstöd för integrering av barn och ungas perspektiv i Nordiska Ministerrådets arbete. 2016
– Stöd i framtagandet av ny strategi för barn och unga i Norden. 2015
– Analys av Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommittés organisation. 2014-2015
– Utvärdering av Strategin för Barn och unga i Norden. 2014
– Utvärdering av Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommittés (NORDBUK:s) handlingsplan för barn- och ungdomspolitiken. 2012-2013
– Stöd (processledare och skribent) i framtagande av ny handlingsplan för NORDBUK:s nya handlingsplan för barn- och ungdomspolitiken. 2013

Statens Kulturråd

– Kvalitativ studie om kulturskolors behov av pedagogisk kompetens på kort och lång sikt. (pågående)
– Återkommande sammanställning av redovisningar gällande bidraget Skapande Skola sedan 2010. (pågående)
– Utvärdering av pilotsatsningen av Skapande förskola, 2017.
– Kartläggning (fallstudier) gällande arbete med professionell kultur i förskolan. 2016.

Kulturskolerådet

– Redaktör i Arvsfondsprojektet “Kulturskolan i storstan – minskat utanförskap genom samverkan” (pågående)
– Redaktör i Arvsfondsprojektet “Kulturskolan och barn på flykt”. 2016-2018.
– Redaktör i Arvsfondsprojektet “I dina skor” om ömsesidigt mentorskap i kulturskolan. 2014-2017.
– Utredare – förstudie om pedagogiska vidareutbildning för konstnärer (för arbete i kulturskola). 2016
– Moderator på delar av SMOK:s rikskonferens 2015 på temat Ungas delaktighet och inflytande. 2015
– Redaktör i tredje året av projektet “Om vi fick bestämma” med fokus på stärkt delaktighet och inflytande i kulturskolan. 2014-2015
– Redaktör i Arvsfondsprojektet “På lika villkor” om jämställt ledarskap i kulturskolan (framtagande av handbok). 2015

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

– Processledare i projektet Bokning och bidrag – ansvarig för metodstöd till pilot- och referenskommuner. 2018.
– Redaktör för exempelskrift om Lokala insatser mot politisk extremism. 2010

Temagruppen Unga i arbetslivet

–  Medförfattare för en metastudie om arenan för unga med aktivitetsersättning, 2017.
– Huvudförfattare för skriften “Gräv där du står” om pågående projekts inom ESF-rådets så kallade sysselsättningsinitiativ för unga. 2016 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

 – Uppföljning och analys av bidragen mot våldsbejakande extremism och stöd till avhopparverksamhet samt för demokratifrämjande verksamhet. 2014.
– Stöd i sammanställning av den årliga 1-juni-rapporten i vilken Ungdomsstyrelsen ska redogöra för och analysera resultat och effekter av bidrag till ideella organisationer. 2011, 2013 och 2014.
– Kartläggning gällande behov och förekomst av verksamheter som stödjer avhoppare från grupper som främjar våld och hot för att uppnå politiska mål. 2010 (Rapporten hittar du här)
– Sammanställning av regeringsrapport gällande Ungdomsstyrelsens uppdrag att stödja jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter som pågått 2008-2010. 2010 (Rapporten hittar du här)

Myndigheten för yrkeshögskolan

– Projektledare för en verksamhet syftande till att validera nyanländas yrkeskompetens. Slutrapporten till regeringen finns här  2010-2012.
– Projekdeltagare i myndighetssamverkansuppdrag gällande kompetensförsörjning. 2011-2012.
– Uppföljning av kvalitet i LIA och entreprenörskap inom Yh-utbildningar. 2011.
– Ansvarig för genomförande av Myndighetens för yrkeshögskolans återkommande konferens – Yh-dagen. 2012.
– Medverkande i utveckling av det nationella kvalifikationsramverket, NQF (2012)

Västerås stad

 – Utredning och förslag till ny organisation för elevhälsan inom Västerås skolverksamheter. 2011-2012

Nationella lärlingskommittén

– Medverkade i insamling och analys av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning 2010-2011.
– Moderator på lärlingskommitténs slutkonferens 21 november 2011.

Comments are closed.